ТРЯБВА ДА ЗНАМ

 

ДУМА - ИЗРЕЧЕНИЕ - ТЕКСТ

 
ДУМАТА служи за назоваване на нещо :предмет, признак на предмета или негово действие. Разделя се на СРИЧКИ ,в зависимост от гласните които съдържа /ма-ма,у-чи-ли-ще,дом/ ПРЕНАСЯНЕТО на част от думата става като се раздели на срички и се спазва правилото,че не може да се оставя или пренася сричка от една буква/слон,ри-ба,ба-рабан,бара-бан,оби-ча/.
ГЛАВНИ букви пишем В НАЧАЛОТО на изречението и на ИМЕНА на хора ,реки ,градове......
/В града дойде цирк. Владимир,Искър,Червен бряг,България..../Думите свързани по смисъл образуват ИЗРЕЧЕНИЕ ./Столицата на България е София . /Чрез СЪОБЩИТЕЛНОТО изречение съобщаваме нещо.В края му се пише ТОЧКА ./Аз обичам България ./Чрез ВЪПРОСИТЕЛНОТО изречение задаваме въпрос . В края му се пише ВЪПРОСИТЕЛЕН знак .
/Ще ходиш ли в парка ? /УДИВИТЕЛНИЯТ знак се поставя , когато с изречението изразяваме чувство или издаваме заповед . / Ох, боли ме гловата от учене ! Не пресичай улицата ! / Изреченията свързани по смисъл образуват ТЕКСТ . Всеки текст има ЗАГЛАВИЕ .
СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА - това са думите ,с които назоваваме предмети,животни ,хора или техните имена.Те могат да бъдат : нарицателни , собствени и умалителни /куче , Шаро ,кученце /.Откриваме ги с въпрос :Какво е това ? Кой е този ? . Определяме им род и число:
м.р. -самолет,ученик/един/,ж.р. -роза,ученичка/една/,ср.р. -колело,дете/едно/,ед.ч. -град,
мн.ч. -градове .
ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА - това са думите ,с които назоваваме качество или признак на предметите .Те се СЪГЛАСУВАТ със същ. имена - приемат рода и числото им и образуват
СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ - червена роза ,умно дете , роден град , палави деца .Определяме им род и число.Откриват се с въпросите : Какъв ? , Каква ? , Какво ? , Какви ? -голям,сладък,
красив,добра,прекрасна,слаба,буйно,гладно ,малко,трудолюбиви... .
ГЛАГОЛ - това са думите с които назоваваме действие или състояние на предметите. Откриват се с въпросите : Какво прави ? , Какво правят ? Определяме им число.
 

ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО МАТЕМАТИКА 2 клас

СЪБИРАНЕ :
събираемо + събираемо = сбор 3+ 5 = 8
Неизвестното събираемо
намираме ,като от сбора ИЗВАДИМ известното събираемо
х + 5 = 8 х = 8 - 5 х = 3 Проверка : 3 + 5 = 8
ИЗВАЖДАНЕ :
умаляемо - умалител = разлика 10 - 4 = 6
Неизвестно умаляемо
намираме ,като СЪБЕРЕМ умалителя с разликата
х - 4 = 6 х = 4 + 6 х = 10 Заместваме 10 - 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
Неизвестен умалител
намираме ,като от умаляемото ИЗВАДИМ разликата
10 - х = 6 х = 10 - 6 х = 4 Заместваме 10 - 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
УМНОЖЕНИЕ :
множител . множител = произведение 7 . 8 = 56
Неизвестен множител
намираме ,като РАЗДЕЛИМ произведението на другия множител х . 7 = 56 х = 56 : 7 х = 8 Заместваме 8 . 7 = 56
ДЕЛЕНИЕ :
делимо : делител = частно 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестно делимо
намираме ,като УМНОЖИМ делителя с частното
х : 3 = 7 х = 7 . 3 х = 21 Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестен делител
намираме ,като РАЗДЕЛИМ делимото с частното
21 : х = 7 х = 21 : 7 х = 3 Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Разбирате , че за целта ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ събиране и изваждане с преминаване на десетицата и таблично умножение и деление !
ЧЕТНИ :0 , 2 , 4 , 6 , 8 и всички , които имат цифра на единиците 0,2,4,6,8
НЕЧЕТНИ : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 и всички с последна цифра 1,3,5,7,9
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ :
Всяка текстова задача има две части : ДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ и ВЪПРОС .
Трябва ДА ПРОЧЕТЕМ достатъчно пъти текста , за да отделим двете части.
След това правим : чертеж ,схема , таблица , съкратен запис на условието и
да решим задачата , но да не забравяме и ПРОВЕРКАТА !
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ :
КВАДРАТ - равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА намираме ,като УМНОЖИМ дължината на страната му по 4 . Об. = а . 4
ПРАВОЪГЪЛНИК - две по две равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА намираме ,като УМНОЖИМ дължините на страните му по 2 и получените произведения СЪБЕРЕМ . Об. = а . 2 + в . 2
ТРИЪГЪЛНИК :Според дължините на страните му - РАВНОСТРАНЕН Об.=а.3
РАВНОБЕДРЕН Об. = а.2 + б и РАЗНОСТРАНЕН Об. = а + б + с
Според ЪГЛИТЕ му - ПРАВОЪГЪЛЕН , ОСТРОЪГЪЛЕН , ТЪПОЪГЪЛЕН .
МЕРНИ ЕДИНИЦИ :
1 метър = 10 дециметра = 100 сантиметра = 1000 милиметра
1 километър = 1000 метра
1 литър = 1000 милилитра
1 лев = 100 стотинки
1 час = 60 минути 1 минута = 60 секунди
1 денонощие = 24 часа 1 седмица = 7 денонощия = 168 часа
1 година = 12 месеца = 365/366 дни

 

ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО ОКОЛЕН СВЯТ 2клас

 
СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН
СЕМЕЙСТВО И РОД-Семейството се състои от най-близките хора :майка,баща,синове и
дъщери.Най-често те носят едно и също фамилно име.Майката и бащата произлизат от различни родове.Всички членове на рода са роднини.Те се събират на празници ,обичат се и се подкрепят.Родът е общият корен , от който произлизат новите поколения.Родословното дърво показва връзката между членовете на рода .

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ -В училище децата получават знания,намират приятели и заедно откриват нови неща за света и хората.Редът,чистотата и приятната обстановка в училището зависят от всички,които се трудят в него.Учениците се грижат за своята класна стая,така че винаги да е чиста и подредена.С помощта на родителите и училищното настоятелство директорът и учителите поддържат сградата и организират интересни занимания за учени-
ците.Нашето училище се казва ОУ,, Проф.д-р Асен Златаров"
МОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ -Ти имаш право на добро образование и задълже-
нието да се учиш и уважаваш учителите си.Ти имаш право на просторна и чиста училищна
сграда и задължението да я пазиш.Ти имаш право да изказваш мнението си и задължението да уважаваш мнението на другите.Разговаряй със съучениците си и учителите вежливо ,по-
магай им и се обръщай за помощ към тях.Не забравяй вълшебните думи :благодаря,моля,
извинявай,ако обичаш .
МОЕТО РОДНО СЕЛИЩЕ-Всяко селище има своя история.В миналото то е изглеждало по един начин ,сега по друг.Неговите исторически паметници ни напомнят за отминали времена.Забележителностите му ни помагат да го различим от другите градове и
села.Във всяко селище живеят различни хора с различни професии.Хората имат различни професии според това какво умеят да правят и в какво селище живеят.Всяка професия е
нужна и полезна,защото с труда си хората създават ценни и красиви неща.Трудът на всички заслужава уважение.След напрегнат работен ден хората си почиват и се забавляват.
Някои се занимават с хобито си ,други се срещат с приятели ,спортуват,четат книги или гледат телевизия.
ТРАНСПОРТ-Хората използват различен транспорт според това къде живеят и каква професия имат.В зависимост от собствеността бива : личен и обществен . А от мястото и начина на придвижване :сухопътен ,линеен,въздушен,воден .
БЪЛГАРИЯ - ОТЕЧЕСТВО НА ВСИЧИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ -България е нашето отечество.Тя се слави с природните си красоти и с имената на много талантливи хора.Всички,които сме родени в нея ,сме български граждани.Столица е град СОФИЯ.
В годишния ни календар има различни празници.У нас хората са свободни да празнуват
своите празници и да спазват различни обичаи.НАЦИОНАЛЕН празник е 3 март .Това е датата на ОСВОБОЖДЕНИЕТО от турско робство.ОФИЦИАЛНИ празници са : 1 януари,Великден,1 май,6 май,24 май,6 септември,22 септември,1 ноември,Коледа
ПРИРОДА
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА -
всичко ,което ни заобикаля се нарича ПРИРОДА .В зависимост от условията за съществуването им разглеждаме два основни вида :ЖИВА и НЕЖИВА. За ЖИВАТА природа са необходими 5-те условия за живот :ВЪЗДУХ,ВОДА,ХРАНА,СВЕТЛИНА и ТОПЛИНА . Между живата и неживата природа съществува непрекъсната връзка.Слънцето ни дава светлина и топлина.Въздухът съдържа кислород , който вдишваме непрекъснато. Водата утолява жаждата и поддържа живота.На земята растат различни растения ,които служат за храна на животните и човека.
ПРОМЕНИ В ПРИРОДАТА -Слънцето е голямо огнено кълбо, което излъчва светлина и топлина.Земята се върти.При въртенето й се редуват денят и нощта , както и годишните времена : пролет,лято,есен,зима .Дните,седмиците и месеците на годината се подреждат в годишен календар.При редуването на сезоните настъпват промени в природата.През зимата е най-студено,дните са къси.Растенията спират да растат,животните трудно намират храна.През пролетта дните стават по-дълги и времето
се затопля.Растенията поникват и цъфтят,много животни раждат малките си.Лятото е най-
топлият сезон.Дните са дълги,растенията дават плодове,а за животните има изобилна храна.През есента дните стават по-къси и студени.Листата на някои дървета окапват.Животните се готвят за сън.
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
РАЗНООБРАЗНИЯТ СВЯТ НА РАСТЕНИЯТА-
Земята е покрита с различни растения.Според вида на стъблата им различаваме :ДЪРВЕТА , ХРАСТИ и ТРЕВИСТИ.
Според това къде растат ги наричаме диворастящи,градински и стайни.Диворастящите растения живеят свободно в природата без грижата на човека.В зеленчуковите и овощните градини отглеждаме зеленчуци и плодове.Те са необходима част от нашата храна.Парковете и домовете си окрасяваме с различни цветя , които ни създават радост и настроение.
КАК СЕ РАЗВИВАТ РАСТЕНИЯТА -Повечето растения поникват от семена.В почвата
се развива коренът,а над нея израства стъблото.За живото на растенията са нужни пет
условия за живот :въздух,вода,светлина,топлина,храна.
Те се хранят от почвата и
въздуха и нарастват.През пролетта цъфтят и се разлистват, а през лятото дават плодове със семена.Растенията отглеждани от човека се нуждаят от постоянни грижи :окопа -
ване,поливане,предпазване от вредители.
Частите на растението са :корен,стъбло
корона,листа,плод,цвят.
ЖИВОТНИТЕ ОКОЛО НАС -
Животните са част от живата природа.В горите ,полето ,
реките и морето,във фермите и зоопарковете на България живеят различни диви и селскостопански животни.Селскостопанските животни се отглеждат от човека и дават полезни продукти.Вкъщи се грижим за домашни любимци .
МОЕТО ТЯЛО -
Тялото на всички хора е изградено от едни и същи части :глава,торс,
крайници .
Очите,ушите,носът,езикът и кожата са нашите сетивни органи.Чрез тях усещаме какво става около нас и опознаваме околния свят:виждаме,чуваме,помирисваме,вкусваме,пипаме.Има хора ,при които някои органи са увредени.Хората с увреждания опознават света със същото любопитство както всички останали.Хората имат различен цвят на кожата,косата,очите,но си приличат,защото са човешки същества.Всички хора имат РАВНИ ПРАВА.За да сме здрави и силни,
трябва да се грижим за здравето си.Гимнастиката сутрин,спортът и игрите на открито зака-
ляват и укрепват тялото ни.Разнообразната храна ни дава сили и предпазва от болести.
Хигиената на тялото,редовното миене на ръцете и зъбите ни защитава от заразни болести !
За да се радваме на красотата на природата,трябва да я пазим и да се грижим за нея !
БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ
Безопасното движение има своите правила.Те важат за пешеходците и за автомобилите!
Пешеходците трябва да се движат само по тротоара и да пресичат на точно определените места.Карането на велосипеди,кънки,ролери и игри става в парка или на специални алеи.
Игрите с ел. уреди ,инструменти и кибрит водят до наранявания и крият опасност за живо-
та.През топлите летни дни къпането и плуването трябва да става само на места,където има
охрана и хора.Когато си сам не тръгвай с непознати хора,не приемай храна или подаръци от тях.При природни бедствия :земетресение,буря,наводнение спазвай изучените правила за безопасно поведение .
ЗАПОМНИ ! НО НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙ СЪС СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ !
160 при пожар , 166 полиция , 150 бърза медицинска помощ